MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 117 | VASIONA, LJUDI I VANZEMALJCI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 117
Planeta Br 117
Godina XXI
Maj - Jun 2024.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MATEMATIKA

 

Borka Marinković

Estetika izračunavanja

Svaki broj ima svoje osobine

 


Retko ko ostaje ravnodušan kad se pomene matematika. Odrednice koje opisuju te osećaje i ta mišljenja su duboko polarizovane. One negativne najčešće se povezuju sa njenim formalnim učenjem, nastavnicima, strahovima koji prate učenje. Nasuprot tome, pozitivan odnos poistovećuje se sa dobrim rezultatima u edukaciji, u bavljenju matematikom i njenoj primeni. Malo će ko reći da je matematika lepa i da je to dovoljan razlog da se ponište sve odbojnosti prema njoj. Lepota je estetska kategorija koja je najvećim delom iracionalna, i teško ju je kvantifikovati. Ono što se može odrediti kao niz estetskih kriterijuma u matematici su: harmonija oblika i brojeva, savršene simetrije, jednostavnost i jasnoća, elegancija dokaza, iznenadno nadahnuće...

MATEMATIKA

Srinivasa Ramanudžan (u sredini) sa kolegama na Kembridžu (Godfri Hardi je skroz desno)

Matematičar Godfri Hardi (1877-1947) bio je dugogodišnji profesor Univerziteta u Kembridžu. Godine 1945. održao je seriju od dvanaest predavanja posvećenih samoukom indijskom matematičkom geniju Ramanudžanu (1887-1920). Na jednom od predavanja rekao je:
„Matematičar je kao slikar ili pesnik, kreator modela... Matematički modeli, kao i slikarski i pesnički, moraju biti lepi... Lepota je prvi test i nema mesta na ovom svetu za ružnu matematiku.”
Pretpostavlja se da su to reči Ramanudžana.

MATEMATIKA

Pi

Taksi broj reda...

Ramanudžan je mogao da dokuči čudne osobine brojeva. Prema Hardijevoj priči, jednom prilikom, otišao je da poseti bolesnog druga. Do njega je išao taksijem broj 1729. Taj za njega običan broj nije predstavljao loš predznak za oporavak Ramanudžana. Međutim, bolesni drug je zaključio da se radi o veoma interesantnom i lepom  broju pošto je to najmanji broj koji se može izraziti kao zbir dva kuba na dva različita načina: (2)=1729=13+123=93+103. Zbog okolnosti u kojoj je uočen, taj broj dobio je ime Taksi-broj n-tog reda. Ovde je n=2.
Ramanudžan je, u jednom stručnom časopisu, naveo da je broj eπ√163 verovatno ceo jer je, računajući brojevnu vrednost, dobio osamnaestocifreni broj koji, iza decimalne tačke, ima sve cifre 9, tj. 262 537 412 640 768 743.999 999 999 999. Da je taj broj zaista ceo, to bi bilo jedno od najlepših otkrića u Teoriji brojeva, jer se radi o operacijama na dva transcedentna broja e i π i iracionalnom broju √163. Kasnijim  izračunavanjem utvrdilo se da, posle dvanaest devetki, slede decimale 250 072... a ne devetke.

Metode zaključivanja

MATEMATIKA

Pitagora

Pitagora se bavio brojevima, dokazima, muzikom u matematici. Shvatio je da se tonovi u muzici mogu zapisati pomoću brojeva, zapravo razlomaka: ½, 1/3, ¾... U teoriji brojeva je otkrio iracionalne brojeve, zaključivši da su prirodni brojevi nedovoljni za konstrukcije. Pravougli trougao čije su katete dužine 1 ima hipotenuzu dužine √2, što je prvi iracionalan broj (decimalni zapisi iracionalnih brojeva: √3,√5,√7... imaju beskonačan niz decimala koje se ne ponavljaju pojedinačno niti u grupama, tako da je nemoguće predvideti sledeću decimalu). Pre ovog otkrića, za Pitagoru je priroda ceo svemir; fizički, metafizički, duhovni, moralni, matematički stvoren po uzorcima celih brojeva - svaki broj ima svoje osobine.
Pitagora je zaslužan za uvođenje dokaza u matematici. Mora se dokazati da je nešto uvek istinito - a ne pokazati ili empirijski zaključiti. Razvojem matematike proširio se i broj metoda zaključivanja: direktan, putem matematičke indukcije, svođenjem na apsurd (reducio ad absurdum), kontrapozicijom, iscrpljivanjem, konstrukcijom itd.

Osmi ton nedostaje…

U doba renesanse, astronomi su bili pod snažnim uticajem Pitagorinog učenja. Iz njihove perspektive, najveći nedostatak ovog modela bila je činjenica da planete proizvode samo sedam različitih tonova, dok potpuna skala sadrži osam. Da bi planetarni sistem bio estetski savršen, potrebno je bilo pretpostaviti da se i Zemlja kreće i da pritom proizvodi taj osmi ton koji nedostaje. Ova ideja, proistekla iz ljudske potrebe za idealnom lepotom, iz osnova je uzdrmala Ptolomejov sistem planeta i otvorila put za Kopernikovo fundamentalno otkriće.
I sam naziv „zlatni presek” („zlatni broj”, „božanstveni  presek”) upućuje na nešto lepo. U matematici, dve veličine su u zlatnom preseku ako je odnos veće prema manjoj jednak odnosu zbira te dve veličine i veće - (a+b)/a=a/b=φ. Taj količnik je const φ ≈ 1.618033... Npr. ako nešto želimo da podelimo na 13 delova, delimo u razmeri 8:5, ili na 21 deo razmera - 13:8 itd. Stari Grci su bili fascinirani ovim rezultatom pa su ga ugradili i u proporcije Partenona (odnos širine i visine ovog hrama iznosi φ). Pitagorejci su ovom broju pripisivali i neka mistična svojstva, pozivajući se na njegovu vezu sa osobinama pravilnog petougla. Svoj procvat „zlatni presek” je dobio u doba renesanse, kada su umetnici, matematičari… tražili savršenstvo u kompozicijama poznatih struktura. Čuveni Leonardov crtež Vitruvijevog čoveka pokazuje gde se sve može uočiti „zlatni presek” na čovekovom telu.

Primeri u prirodi 

Broj latica na cvetu je uvek jedan od 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Ovi brojevi su članovi Fibonačijevog niza (zbir dva je sledeći, te su oni u odnosu  „zlatnog  preseka”). Listovi na grani rastu na međusobnoj udaljenosti jednakoj broju φ, a na  spirali puževe kućice mogu se uočiti članovi Fibonačijevog niza. Odnos broja ženki i mužjaka u košnici je φ, ritam otkucaja srca čoveka, pa čak i struktura DNK su u „zlatnom  preseku”.
Posle toliko vekova, smatra se da je „zlatni presek” najsavršeniji presek u prirodi, potpuno u harmoniji s ljudskim okom.
Slavni francuski matematičar Poenkare je naveo: „Verujem da se u našem rasuđivanju više ne  pozivamo na intuiciju. Čista logika nas ne bi mogla dovesti ni do čega osim do tautologije (tvrđenje koje je uvek tačno za sve moguće vrednosti promenljivih koje u njemu učestvuju). Napraviti sliku kao geometriju… za to je potrebno još nešto osim čiste logike. Za to nešto mi nemamo drugu reč osim intuicija. Koliko se različitih ideja krije iza te reči?”

Vrsta “božanskog dodira”

Uobičajno se kaže da umetnici „stvaraju”, a naučnici „pronalaze”. Pravilnije bi bilo složiti se sa konstatacijom Artura Kestlera, književnika i novinara, da se obe delatnosti bave nekom vrstom istraživanja, svaka na svoj način. Upravo taj proces kod  matematičara proizvodi istinito estetsko osećanje, posebno u momentu matematičkog otkrića, kada dolazi do jedne vrste “božanskog dodira”. S tim u vezi ilustrativno je navesti stav nemačkog matematičara Gausa: „Ne znanje već proces učenja, i ne (matematički) rezultat već postupak dolaska do njega, pružaju najveće uživanje.”
Estetski senzibilitet ostaje i ako matematičar, u dobijenom rezultatu, otkrije grešku. Američki matematičar mađarskog porekla Džon Polja (1887-1985) je zapisao: „Elegancija matematičke teoreme je direktno proporcionalna naporu da se ona uoči.”
Primer „elegantnog” matematičkog dokazivanja je dokaz teoreme da postoji beskonačno mnogo prostih brojeva. Estetska vrednost ovog dokaza je u minimalizmu koji se ogleda u jednostavnosti s kojom se utvrđuje vrlo složena neintuitivna istina.

MATEMATIKA

Poenkare

Mostovi između matematike i umetnosti

Čuvenog američkog matematičara Džordža Birkofa  (1884-1944) je, još kao studenta, zanimala formalna struktura muzike na zapadu. Zagonetka melodije toliko ga je inspirisala da je svoju teoriju primenio na estetske objekte kao što su poligoni, pločice, na jezičke forme i poeziju. Birkof je, baveći se eksperimentalnom estetikom, merio tri indikatora koji se mogu povezati sa merenjem lepote matematike: M - intenzitet estetskog doživljaja ili estetska mera, C - složenost estetskog predmeta koja je proporcionalna naporu pažnje potrebne za njegovu percepciju i O - mera uređenosti harmonije ili simetrija predmeta koji se posmatra.
Polazeći od funkcionalne zavisnosti M=f(O/C) i koristeći Košijevu funkcionalnu jednačinu f(x+y)=f(x)+f(y), Birkof je izveo jednostavnu formulu M=O/C. Pokazalo se da ona u praksi važi za jednostavne slučajeve. Želeći da proveri valjanost dobijene formule, u dva je navrata 1929 - na Kolumbija univerzitetu i 1930 - na Univerzitetu Harvard testirao studente na primeni 20 mnogouglova. Rezultati su potvrdili da mesto na skali mnogouglova odgovara njihovom estetskom izgledu.
Naš matematičar prof. dr Jablan Slavik (1952-2015) smatrao je da se sve matematičke strukture mogu vizuelizovati bez obzira koliko su apstraktne. Bio je jedan od najznačajnijih istraživača vizuelne matematike. Celog života je pravio mostove između matematike i umetnosti. Zahvaljijući razvoju digitalnih tehnologija i soficistiranih alata, kompjuterska grafika je doživela procvat i gotovo da je dovedena  do savršenstva.  Posebno su ga zanimale analiza simetrije vizuelnih umetnosti i ornamentalni dizajn, paleolitski ornamenti i OP-ART slagalice, teorija lavirinta sa fokusom na rimsku i keltsku umetnost…

Izdanci istog drveta

Ajnštajn: „Sve religije umetnosti nauka su grane istog drveta.Težnja svih je usmerena ka oplemenjivanju ljudskog života, uzdižući ga iz sfere puke fizičke egzistencije i vodeći pojedinca ka slobodi.” „Najlepša stvar koja se može iskusiti jeste osećaj misterije. Iz tog osećaja proizilaze i prava umetnost i prava nauka.”
Za svoju Teoriju relativnosti je rekao da je toliko elegantna da mora biti istinita. Ajnštajn je rođen 14.3. Taj dan je proglašen za Dan broja π  (3,14), a potom i za Dan matematike. Može se uočiti i estetska  komponenta ovog izbora.

 

Borka Marinković

 

 

 

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA